бжьын цIыв


бжьын цIыв

бжьын, шатэ, хьэжыгъэ жэуэ зэхэгъэвауэ щIа щхыныгъуэ
соус из лука, сметаны и муки

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.